Obchodní podmínky pro nákup
na webu Culture Matters

1. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na webové stránce www.culturematters.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Culture Matters s.r.o.,
IČ: 03457991, DIČ: CZ03457991. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Zde zakoupené či stažené publikace, kurzy apod. jsou informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Objednávkou tohoto produktu přijímáte, že jakékoliv použití získaných informací a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí jsou pouze v rukách kupujícího a autor za ně nenese žádnou zodpovědnost. 

2. Mlčenlivost a ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce do kurzu Culture Matters jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s vámi.

Vyplněním formuláře Přihláška souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze prodávajícího jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o dalších připravovaných akcích. Naše detailní zásady ochrany osobních údajů si můžete přečíst zdehttp://www.culturematters.cz/ochrana-osobnich-udaju/

3. Objednávka

Veškeré informace týkající se objednávky poskytuje prodávající na stránce www.culturematters.cz, bližší informace můžete získat na adrese: jsme@culturematters.cz.

Kupující objednává vybrané služby vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby či zboží a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb či zboží.
Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.culturematters.cz a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

3. Cena zboží, pokuty, faktury

Ve Shrnutí přihlášky najdete všechny ceny objednaných služeb a/nebo produktů.
Prodávající není plátcem DPH.
Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží.

4. Způsob a forma platby

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
Možnosti plateb:
a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro
b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další

5. Autorské právo

Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy, e-booky) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

6. Dodací podmínky

Nakupující, který řádně uhradí veškeré závazky vůči prodávajícímu, získá elektronickou službu/produkt anebo potřebné přístupy k ní elektronickou poštou na svůj email, který uvedl v objednávce.

7. Odstoupení od smlouvy

Za ebooky, on-line kurzy a další informační produkty ručí prodávající zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 14 dnů. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: jsme@culturematters.cz s prohlášením, že od smlouvy kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

8. Odpovědnost za obsah webu

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění a služby mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny.