Statistika kultury – zdroje a kvalita dat před plánovaným mapováním

Foto: freepik.com

8.5.2022
Ministerstvo kultury ČR plánuje rozsáhlé mapování kulturního sektoru a celkové zlepšení kvality kulturní statistiky. V současné době probíhají práce na zkvalitnění (satelitního) účtu kultury v rámci ČSÚ, na aktualizaci a vylepšení metodiky mapování kultury (původní metodika vytvořená v rámci projektu Institutu umění je ke stažení zde), dále probíhá příprava na rozsáhlý sběr dat o kultuře a kulturních a kreativních odvětvích v jednotlivých krajích i skrz asociace sdružující jednotlivé kulturní obory. Většinu prací má finančně pokrýt Národní plán obnovy v rámci balíku Evropské unie na obnovu ekonomik po pandemii koronaviru. Výzvy by měly být vyhlášeny ještě v roce 2022 a ministerstvo již podniká schůzky s řadou aktérů, kteří znají více či méně problémy aktuální kulturní statistiky v ČR.

Díky jedné takové konferenci v Konírně MK ČR v březnu 2022 jsme se setkali také s Martinem Manou z Českého statistického úřadu, který po schůzce sepsal aktuální stav a zdroje dat kulturní statistiky. Jelikož jde o téma čím dál více skloňované i s dosud nezainteresovanými lidmi, přinášíme text pana Many s jeho dovolením zde pro širší využití.

ZPĚTNÁ VAZBA

Martin Mana, ČSÚ
Martin Mana, ČSÚ

Martin Mana, Český statistický úřad

Velmi uvítáme zpětnou vazbu na naše dva základní výstupy – publikace, které ČSÚ pravidelně za oblast kultury zpracovává a zveřejňuje:

1) Výsledky účtu kultury – 2019: Tato roční publikace je zpracována ve spolupráci našeho odboru s NIPOSem, konkrétně Centrem informací a statistik kultury. Satelitní účet kultury ČR byl v návaznosti na růst významu sledování ekonomického rozměru kultury a úkol vyplývající z usnesení vlády ČR č. 1452 z roku 2008 poprvé zpracován v ověřovacím provedení za referenční rok 2009. Na podzim roku 2011 byl ukončen projekt ESSnet Culture s cílem jednotného vymezení sektoru kultury v rámci celé EU. Výsledky výše uvedeného projektu byly zapracovány do novelizované metodiky sestavení kulturního účtu a staly se východiskem pro sestavení účtu za rok 2010 a následující léta. V roce 2015 byl usnesením vlády ČR č. 266 k návrhu Státní kulturní politiky na léta 2015–2020 (s výhledem do roku 2025) úkol týkající se sestavování Satelitního účtu kultury prodloužen do dalšího období.


Právě v této publikaci naleznete základní ekonomické ukazatele (např. produkci, přidanou hodnotu, příjmy; výdaje atd.) za odvětví/sektory a oblasti spadající do KKO. Jelikož tato publikace bude vycházet i nadále, velmi uvítáme vaše nápady, kritiku či komentáře k ní, resp. obecně k účtu kultury jako takovému.


2) Kulturní průmysly v ČR: Audiovizuální a mediální sektor – 2020
Český statistický úřad každoročně sbírá data od poskytovatelů audiovizuálních služeb a rozhlasového vysílání v rámci výkazu Kult 6-01. Výsledky z tohoto zjišťování jsou zveřejněny v rámci této publikace. Vedle dat ČSÚ jsou zde použity i údaje z výstupů celé řady profesních organizací.
Publikace vedle rozhlasového a televizního vysílání sleduje také oblast filmu, hudby, videoher, knih, tisku a v roce 2020 poprvé i kreativních odvětvím.

Další výstupy ČSÚ z oblasti kultury:

3) Statistická ročenka České republiky – kapitola 27 – KULTURA

4) Srovnání krajů v České republice – kapitola 23 – KULTURA, SPORT

5) Česko v číslech – 2021 – kapitola Kultura, sport

6) Články zpracované pro časopis ČSÚ STATISTIKA A MY

Za streaming hudby platí hlavně mladí lidé
Doba přeje autokinům
Praha lákala víc než Vídeň

Návštěvnost kin klesla o miliony


INSPIRACE Z JINÝCH STATISTIK ČSÚ PRO STATISTIKY KKO

7. Studenti a zaměstnané osoby v KKO
V rámci našeho odboru se dlouhodobě snažíme mapovat oblast digitalizace. V rámci statistik informační společnosti a digitální ekonomiky dlouhodobě sledujeme kvalifikované lidské zdroje pro tuto oblast, kam zařazujeme především ICT odborníky ICT studenty.

7.1 ICT odborníci jsou vymezeni podle Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO).
Data za jejich počty vycházejí z údajů Výběrového šetření pracovních sil a data za jejich mzdy ze Strukturální mzdové statistiky zaměstnanců.

Důležité: Mluvil jsem s kolegy ze Sčítání a šly by zpracovat i podrobné údaje o pracovnících ve vybraných zaměstnáních spadajících pod KKO uvedených v přiloženém souboru Seznam a definice zaměstnání v oblasti kultury podle klasifikace CZ-ISCO, který najdete zde.

Můžeme se pokusit taky využít i výše uvedené datové zdroje, jako je VŠPS.

7.2 ICT studenti jsou vymezeni podle Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013), a to prostřednictvím třídy 06 – Informační a komunikační technologie. Údaje o studentech ICT oborů na vysokých školách vycházejí z datových zdrojů MŠMT, konkrétně ze systému Sdružených informací matrik studentů (SIMS).

Důležité: V případě Vašeho zájmu, jsme schopni obdobně zpracovat i údaje za Vámi vybrané obory vzdělání, jako jsou např.:
021    Umění, které zahrnuje:
0210    Umění – obory d. n.;
0211    Audiovizuální technika a mediální produkce;
0212    Móda, interiérový a průmyslový design;
0213    Výtvarné umění;
0214    Umělecká řemesla;
0215    Hudební a scénické umění 
0219    Umění – obory j. n.; 
032    Žurnalistika a informační vědy 
073 Architektura a stavebnictví

8. Ekonomické ukazatele za kulturní a kreativní odvětví
V rámci statistik digitalizace se snažíme zpracovávat a publikovat i sadu cca 20 ekonomických ukazatelů i za tzv. Informační a mediální sektor, který je podle OECD definován jako kombinace ekonomických činností produkujících, vydávajících a/nebo šířících obsah primárně určený k informování, vzdělávání a/nebo pobavení lidí prostřednictvím masových komunikačních médií/prostředků, přičemž tento obsah odpovídá organizovanému sdělení určenému lidským bytostem.

Poznámka: Informační a mediální sektor je spolu s ICT sektorem součástí alternativního seskupení ekonomických činností statistické divize Spojených národů pro tzv. odvětví informační ekonomiky, které byly definovány OECD prostřednictvím Mezinárodní standardní klasifikace všech ekonomických činností (ISIC Rev. 4). Do informačního a mediálního sektoru se zařazují ekonomické subjekty, jejichž převažující ekonomická činnost patří do následujících kódů klasifikace CZ-NACE:
– Vydavatelské a informační činnosti:    
– Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti (58.1)    
– Ostatní informační činnosti (63.9)

– Audiovizuální činnosti
– Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů (59.1)
– Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti (59.2)
– Rozhlasové vysílání (60.1)
– Tvorba televizních programů a televizní vysílání (60.2)
Na stránkách ČSÚ pak najdete podrobné údaje jak za tento sektor, tak i ICT sektor. Zde např. uvidíte, že postupem času v Česku hrají stále významnější roli podniky spadající pod IT služby (vývoj softwaru atd.) než ty, co vyrábějí ICT zařízení (ICT zpracovatelský průmysl) – důležité v kontextu diskuze o roli KKO v české ekonomice.

Důležité: Obdobná data jsme schopni, v případě zájmu, zpracovat i za další odvětví, ale v podrobnosti max. na tři místa klasifikace CZ-NACE. Více viz soubor Seznam a definice ekonomických činností v oblasti kultury podle klasifikace CZ-NACE Rev. 2, který naleznete zde.


9. Výzkum, vývoj, inovace, design a duševní vlastnictví
V rámci našich statistik v těchto oblastech – více zde: Věda, výzkum a inovace, by šlo možná něco využít i pro oblast KKO. V rychlosti mě napadá následující:

9.1 V rámci pravidelného zjišťování o inovacích v podnikatelském sektoru zvažujeme zařazení několika málo otázek o designu.

9.2 V rámci roční statistiky Státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj sledujeme výdaje státu na výzkum a vývoj podle socioekonomických cílů, mezi které patří i např. Kultura, rekreace, náboženství a média. Tyto údaje jsou zpracovány ČSÚ v rámci roční mezinárodně srovnatelné statistické úlohy známé pod zkr. GBARD (Government Budget Appropriations for R&D) na základě administrativních údajů od poskytovatelů těchto prostředků. Kromě členění podle socioekonomických cílů jsou v publikaci i podrobné údaje podle typu výdajů (běžné vs. kapitálové), formy financování (účelová vs. institucionální) či hlavních poskytovatelů a příjemců této podpory. Více zde: Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje – 2020. Případně se můžeme pokusit zpracovat podrobnější data z této statistiky dle Vašeho zadání. 

9.3 V rámci statistiky Zahraniční obchod s technologickými službami sledujeme i vývoz a dovoz architektonických, inženýrských a ostatních technických služeb. Máme bohaté zkušenosti i s Patentovou statistikou a např. v rámci výše zmíněného zjišťování o inovacích sledujeme i to, zda si podniky např. průmyslový vzor v Česku nebo v zahraničí registrovaly, nebo si naopak průmyslový vzor koupily či licencovaly. V případě zájmu můžeme poskytnout i tyto údaje.

NÁVRHY NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI

10. Poskytnutí agregovaných údajů za vybrané skupiny subjektů (IČO)
Mluvil jsem s kolegy majícími v gesci podnikové statistiky a bylo mi sděleno, že je možno poskytnout základní souhrnné údaje (zaměstnanost a tržby) za zaslaná IČa poskytnutá vašimi asociacemi.

11. Zkvalitnění dat dle CZ-NACE
Kolegové uvítají zaslání seznamu subjektů, které dle Vás spadají do vybraných CZ-NACE (např. členové různých asociací), k využití pro zlepšení zařazení těchto subjektů v rámci jejich převažující ekonomické činnosti.

12. V úterý do našeho odboru nastoupil nový kolega Mgr. Ivo Krobot, který u nás bude mít na starosti právě statistiku kultury. Pan Krobot nastoupil na místo pana Milana Dedery, který odešel na NIPOS a kterému bych ještě jednou chtěl moc poděkovat za jeho práci, kterou na ČSÚ v této oblasti odvedl.

S pozdravem a na další spolupráci se těší

Martin Mana
martin.mana@czso.cz


Autoři: Martin Mana, Tereza Raabová

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

  • Kategorie článků